Alte Informații

  • Universitatea noastră oferă o oportunitate de pre-înscriere cu programul academicinfo https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ pentru examenul de admitere la licență și masterat. Candidații pot completa aici informațiile personale și pot verifica specializarea aleasă. Cu toate acestea, formularul de înscriere trebuie predat la sediul facultăților, iar pașii actuali de înscriere nu se vor schimba.

Acte necesare pentru inscriere

 • Diploma de bacalaureat (original + 1 copie) si foaia matricola (original + 1 copie);
 • Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 1 copie) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 1 copie);
 • Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original);
 • Certificat de naștere (original + 1copie);
 • Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie);
 •  Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități acreditate);
 • Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso);
 • Copie Buletin de Identitate;
 • Fișa de înscriere (formular tipizat), fișa care se proceseaza la înscriere;
 • Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master);
 • Adeverință medicală;
 • Un dosar plic.

Documentele emise în străinătate trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată în limba română.

În programele de studii inițiate de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în conformitate cu cerințele legale, înscrierea se taxează. Angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice, restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar sunt scutiţi de plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare din Universitatea „Babeş–Bolyai” sau la o altă instituţie de învăţământ superior. Taxa de procesare se percepe pentru aspectele organizatorice si de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care sunt orfani de ambii părinţi, provin din centrele de plasament, care sunt scutiţi de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare). În cazul candidaţilor proveniţi din centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat. Pentru a beneficia de scutire de taxa de înscriere, candidaţii vor adresa comisiei de admitere o cerere, însoţită de actele doveditoare.

 • Vezi regulamentul de admitere aici
 • Se predă la înscriere un plan de cercetare listat, tipărit (vezi structura proiectului aici)
 • Planul de cercetare trebuie prezentat, printr-o prezentare power-point.
 • Lista participanților la examen va fi afișată cu o zi înainte.

 

Criterii de admitere pentru studenții din statele membre ale Uniunii Europene

Toți studenții din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană pot solicita admiterea la toate nivelurile universitare în condițiile aplicabile cetățenilor români, inclusiv taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor în afara teritoriului României (diplomă echivalată) se realizează de către Direcția Generală Educației și Cercetare.

Mai multe informații: aici.