Examen de licenţă

Informații generale

Examenul de licență este compus din 2 probe: Proba 1. Examen scris – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și Proba 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Înscriere:

 • Data: 30, 31 ianuarie, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 februarie 2020
 • Locul desfășurării: Depunerea actelor la Secretariat, în orele de recepție, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 128.

Planificarea Examenului Final:

 • Proba 1. Examen scris – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate: 17 februarie 2020, ora 9-12, în Amfiteatrul Tibor Kulcsár
 • Proba 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 19 februarie  2020, ora 9, sala 101. Ordinea prezentărilor va fi publicat în data de 14 februarie.

Comisia de evaluare:

Preşedinte:

 • Prof. Dr. Szamosközi Ștefan

Membri comisiei:

 • Conf. univ. dr. Kiss Szidónia
 • Conf. univ. dr. Bernáth Anna Emese
 • Lect. univ. dr. Batiz Enikő
 • Lect. univ. dr. János Réka
 • Lect. univ. dr. Orbán Réka
 • Lect. univ. dr. Kálcza-Jánosi Kinga
 • Lect. univ. dr. Szabó Kinga

Secretar:

 • Lect. dr. Fărcaș Susana

Cerințe de înscriere pentru examenul final:

Studentul:

Dosarul de înscriere pentru examenul de licență trebuie sa conțină următoarele acte:

 1. dosar plic;
 2. cerere tip de înscriere(se completează la secretariat);
 3. fișă de lichidare semnată și ștampilată de către serviciile UBB (fișă de lichidare);
 4. certificat de naștere original + copie; în original și o copie simplă a certificatului de căsătorie (dacă absolventul dorește să apară numele de căsătorie pe diplomă) sau traducerile legalizate în România (dacă nu există versiune în limba română a documentului);
 5. 2 copii simple a buletinului de identitate (+ copie după permis de ședere pentru studenții străini);
 6. 2 poze 3/4 color;
 7. diploma de bacalaureat (original și 2 copii) și anexa foaie matricolă (original și 2 copii);
 8. lucrarea de licență – 1 exemplar listat și legat (nu este obligatorie copertarea);
 9. CD –care să conțină: lucrarea de licență în format electronic (.doc, .docx, .pdf); datele în SPSS și rezultatele cercetării (.sav, output), rezumatul tezei (max. 1 pagină) în limba maghiară, română și o limbă internațională – engleză (.doc, .docx)
 10. rezumatul lucrării de licență tipărit, max. 1 pagină, un exemplar în limba maghiară, română și un exemplar într-o limbă de circulație internațională – engleză;
 11. evaluarea coordonatorului științific, vezi formularul de evaluare al lucrării;
 12. declarație privind autenticitatea, originalitatea tezei;
 13. certificat de competență lingvistică, eliberat de Centrul Alpha, original şi copie xerox;
 14. trei foi de hârtie A4;
 15. dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul) – taxa de înscriere este de 1000 lei (Ron). Studenții beneficiază de gratuitate în cazul unui examen final (sesiunea iunie și februarie anul următor), și în cazul în care solicită un examen final în termen de trei ani de la finalizarea studiilor; dacă studentul a absolvit de mai mult de trei ani, trebuie să plătească taxa de înscriere.

 

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat vezi aici

 

Proba 1. Examen SCRIS – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Tematica examenului teoretic pe baza bibliografiei elaborate de facultate:

Pentru a trece examenul de licență este obligatoriu obținerea notei de trecere (5,00) la toate probele de licență ale examenului scris – din subiecte obligatorii pentru disciplinele de bază și din subiecte pentru discipline opționale!

Proba 2. Cerințe generale pentru lucrarea de licență

 1. Tehnoredactarea vezi aici
 2. Cerințe legate de conținut vezi aici
 3. Criterii de prezentare a lucrării de licență vezi aici

Evaluarea finală:

 • Media tuturor notelor acordate pentru toate probele la examenul final (proba scrisă -Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – discipline obligatorii + discipline opționale proba scrisă și examen licență – prezentarea și susținerea lucrării de licență) trebuie să fie cel puțin 6.00.
 • Dacă la orice probă candidatul nu primește nota 5.00, nu se calculează media.
 • Nota finală a examenului final este trunchiată cu două zecimale de către comisia de evaluare.