Kérvények (aug. 30. – szept. 12.)

2022. augusztus 30. – szeptember 12.  (szeptember 12., 12 óráig) a következő kérvényeket lehet iktatni az Academic info felületen:

 1. tanulmányok meghosszabbítása (AcademicInfo)
 2. tanulmányok újrakezdése (megtalálható https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/2022/cerere-de-reluare-studii.pdf)
 3. tanulmányok megszakítása (AcademicInfo)
 4. újrairatkozás (AcademicInfo)
 5. két tanulmányi év elvégzése egy évben (AcademicInfo)
 6. átiratkozás (Kreditszabályzat 41. Cikk) (AcademicInfo)
 7. átiratkozás (egyetemen belül, a kérvény itt)
 8. A kari tanács 2022 július 12-ei határozata alapján, az átiratkozásra vonatkozó legújabb kritériumok:

A megfelelő díjakat (200 lej: átiratkozás, illetve 300 lej újrairatkozás) az egyetem számlaszámára kell utalni: 

Banca

IBAN

Adószám

SWIFT

Trezoreria Cluj

RO35TREZ21620F330500XXXX

4305849

TREZROBU

A megjegyzésnél kötelező módon fel kell tüntetni:

 • az egyetem és a kar nevét
 • a befizetés tárgyát, 
 • a hallgató születési anyakönyvi kivonatában szereplő nevét és a személyi számát. 

A nyugta-másolatot megkérjük, hogy a következő e-mail címre küldjék el 2022. szeptember 12.,  12 óráig: ildiko.simon@ubbcluj.rojudit.megyesi@ubbcluj.ro

FONTOS TUDNIVALÓK

A Kreditszabályzat értelmében:

 1. cikk. Valamely egyetemi év sikeres elvégzéséhez, illetve a következő tanévbe való átlépéshez a maximálisan megszerezhető 60 kreditből minimum 30 kredit megszerzése szükséges a kötelező tantárgyakból. 
 2. a) Azokat a hallgatókat, akiknek a maximálisan megszerezhető 60 kreditből minimum 30 kreditet nem sikerül megszerezniük a kötelező és választható tantárgyakból (szaktantárgyak, alaptantárgyak és kiegészítő szaktantárgyak), törlik az egyetemi törzskönyvből. A jelen cikkely 1. bekezdésében említett 30 kredithez hozzátartoznak a Tanulmányi szerződésben foglalt tantárgyakhoz rendelt kreditek függetlenül attól, hogy az illető tantárgyakat először vette fel a hallgató, vagy előbbi évekből hozta magával azokat. Idetartoznak továbbá azok a kreditek is, amelyeket előre szerzett meg a hallgató, ha szóban forgó tanévre kérte a beszámításukat. A kötelező 30 kredithez nem tartoznak hozzá a fakultatív tantárgyakhoz rendelt kreditek, az első idegen nyelvhez tartozó kreditek (ha ezek a kreditek a tanterv értelmében a kötelező 30 krediten kívüliek), a második idegen nyelvhez tartozó kreditek és a szakmai gyakorlathoz rendelt kreditek (ha ezek a kreditek a tanterv értelmében a kötelező 30 krediten kívüliek).
 3. b) A tandíjak és a kötbérek határidőre történő megfizetésének elmulasztása a következő tanév kezdetét megelőző 10. munkanapig, a hallgató egyetemről való kizárását vonja maga után. c) A tanév végén kizárják az egyetemről azokat a hallgatókat, akik az egyetemi tanév folyamán visszalépnek. d) Kizárják az egyetemről azokat a hallgatókat, akiknek a tanulmányi program törvényes időtartamának végéig nem sikerült a tantervben megszabott valamennyi kreditet megszerezniük, és a tanulmányok befejezésének évében 30 kredittel rendelkeznek, de tanulmányaik meghosszabbítása érdekében nem nyújtottak be kérvényt a jelen szabályzat 30. cikkében előírt feltételek mellett. Amennyiben egy hallgató esetében két kizárási kritérium is teljesül (adósság és a tanulmányi helyzettel kapcsolatos indok), az egyetemről való kizárási határozatban mindig a tanulmányi helyzettel kapcsolatos indokra kell hivatkozni, azaz a kötelező és választható tantárgyakból összegyűjtendő 30 kredit hiányára.
 1. cikk. Abban az esetben, ha a hivatalos tanulmányi időszak végére a hallgatónak nem sikerült megszereznie az összes kreditet, amelyet a tanterv előírt, de az utolsó tanulmányi évben sikerült összegyűjtenie 30 kreditet, kérheti tanulmányai meghosszabbítását tantárgyankénti tandíjköteles formában, mind a le nem tett vizsgák, mind pedig a különbözeti vizsgák (a tanterv módosulása miatt megjelenő tantárgyak) vonatkozásában. Ezeket a tantárgyakat az éves Tanulmányi szerződésben rögzítik. Az ilyen helyzetben levő hallgatóknak azokat a feltételeket kell teljesíteniük, amelyeket annak az évfolyamnak is, amellyel a szóban forgó hallgatók végzik tanulmányaikat. Következésképpen az illető hallgatót azon évfolyam végzősének tekintik, amellyel együtt megszerzi a végzéshez szükséges valamennyi kreditet, illetve amellyel együtt leteszi a záróvizsgákat. Abban az esetben, ha a hallgatónak ezzel az évfolyammal együtt sem sikerül megszereznie az összes kreditet, kérvényezheti a tanulmányai meghosszabbítását. A tanulmányok meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a kar titkárságán kell letenni a tanév kezdete előtt legalább 10 munkanappal. Ezen kérés benyújtásának elmulasztása a hallgató egyetemről való kizárását jelenti, a jelen szabályzatban foglalt újrairatkozási joggal. A tanulmányok meghosszabbítására vonatkozó kérelmek száma nem haladhatja meg a tanévek számát (3, illetve 4 meghosszabbítás az alapképzés esetében, 2 a mesteri képzés esetében). Ha ebben az időszakban sem sikerül elvégeznie tanulmányait, végérvényesen törlik a törzskönyvből, és csak felvételi vizsga alapján kaphat lehetőséget tanulmányai újrakezdésére. Abban az esetben, ha a hallgató a tanulmányi időszak hivatalos végéig nem szerezte meg az utolsó évben szükséges 30 kreditet, törlik a törzskönyvből, újrairatkozási lehetőséggel a 26. cikk rendelkezései szerint. Az 1. bekezdésben leírt helyzetben levő hallgatóknak nincsen joguk az egyetemi hallgatói státusból származó kedvezményekhez (városi tömegközlekedésre és vasúti közlekedésre érvényes kedvezmény, kollégiumi elszállásolás, ösztöndíjak stb.). Mindazon hallgatóknak, akik a tanulmányaik meghosszabbítását, újrairatkozásukat vagy hosszabbítási újrairatkozásukat olyan szakra kérvényezik, amelyre a végzős évfolyamból nem iratkozott be hallgató (mivel nem létezik már olyan évfolyam, amelyre a kreditszabályzatnak megfelelően összegyűlnének), lehetőségük van arra, hogy tanulmányaikat befejezhessék az illető szakon utoljára végzettek tanulmányzáró évétől számított legelső 5 egyetemi tanévben, a korábbi végzősök tanterve szerint.
 1. cikk. A kizárt és a visszalépő hallgatók, akiknek a beiskolázása a 288/2004-es törvény értelmében történt, a jelen szabályzat értelmében újrairatkozhatnak (a törzskönyvből való törléstől számított 5 egyetemi tanéven belül) kérés alapján ugyanarra a szakra, (kivéve az első éves hallgatókat, akiknek az esetében nincsen lehetőség újrairatkozásra) a Kari Tanács beleegyezésével, és a Rektor határozata alapján. Ezek a hallgatók tandíjköteles helyre kerülnek, és arra az évfolyamra írják be őket, amely az általuk megszerzett kreditek, illetve a tantervek és tanmenetek összevetése alapján megfelel képzettségi szintjüknek. Ezek a hallgatók kötelesek letenni a különbözeti vizsgákat ugyanazon feltételek mellett, amelyek az átiratkozó hallgatókra vonatkoznak. A hallgatók újrairatkozása csak olyan hosszúságú időtartamralehetséges, amely nem haladja meg a képzési szint normális időtartamát (3, illetve 4 félév alapképzésen és 2 félév mesteri képzésen). A kizárt és visszalépő hallgatók, akik újra kívánnak iratkozni, de ez irányú kérvényüket az előírt 5 éves (egyetemi tanév) időszakot meghaladó időpontban nyújtják be, jelen cikkely értelmében csak felvételi vizsga nyomán iratkozhatnak újra. Azok a hallgatók, akiknek beiskolázása a 84/1995-ös Törvény értelmében történt, és törölték a törzskönyvből vagy visszaléptek, nem folyamodhatnak újrairatkozásért. Ezen hallgatók akkor szerezhetik vissza egyetemi hallgatói státusukat, ha sikeres felvételi vizsgát tesznek. Ebben az esetben a régebben megszerzett kreditjeiket elismerik, illetve az 5%-os küszöb tiszteletben tartásával lehetőségük nyílik egy év alatt két egyetemi évet végezni, kivéve az utolsó tanulmányi évet. Ezek a hallgatók a teljes tandíjat megfizetik tanulmányaik teljes időtartamára, még akkor is, ha a tantárgyak egy részét elismerte a kreditelismeréssel foglalkozó kari szakbizottság.
 1. cikk. A hallgató kérésére a Kari Tanács engedélyezheti a tanulmányok megszakítását maximum 2 éves időszakra, az összes tanulmányi idő alatt (beleértve a tanulmányok meghosszabbítását is), feltéve, ha a hallgató már elvégzett legalább két félévet. A tanulmányok megszakítására vonatkozó kérelmet a kar titkárságán kell letenni az egyetemi tanév kezdete előtt legalább 10 nappal. A tanulmányok megszakítása kérhető bármelyik félév közben az alábbi esetek fennállásakor:
 2. a) a hallgató egészségügyi problémái miatt, amiért kórházi kezelésre szorult vagy rehabilitációs ellátásban részesült, ezt orvosi dokumentumokkal tudja bizonyítani, és az orvos is javasolja a tanulmányok megszakítását; várandósság vagy gyermeknevelési szabadság. 
 3. b) más alapos indokok, amelyeket a kari szabályzat határoz meg (külföldi ösztöndíj, két tanulmányi program / szak párhuzamos végzése). 

Az ilyen helyzetben levő hallgatóknak visszatérésük után azokat a feltételeket kell teljesíteniük, amelyeket annak az évfolyamnak is, amellyel a szóban forgó hallgatók végzik tanulmányaikat. Ezt a tényt a hallgató tudomására kell hozni a tanulmányok megszakításának pillanatában, a kérvényen pedig fel kell tüntetni, hogy az érintett hallgató tudomásul vette ezt a tényt. A hallgató megőrzi azt a státusát, amellyel a tanulmányai megszakításának pillanatában rendelkezett. A tanulmányok folytatásakor a tandíjköteles helyen tanuló hallgató jelentkezhet tandíjmentes helyre. Ebben az esetben a tanulmányi év befejezésekor elért két féléves súlyozott átlag alapján történő rangsorolásban vesz részt. Azon hallgatók, akik a törzskönyvből való törlés helyzetében vannak, nem szakíthatják meg tanulmányaikat. A tanulmányok megszakítási időszakának lejártakor a hallgató kérelmet nyújt be a tanulmányok folytatására a tanév kezdete előtt legalább 10 munkanappal. Ellenkező esetben törlik az egyetemi törzskönyvből. A megszakítás előtti utolsó félévet és a folytatás utáni első félévet a kreditek megszerzésének szempontjából egymást követő félévnek tekintik. Abban az esetben, ha egészségügyi okok miatt egy I. éves hallgató kérvényezi tanulmányainak megszakítását, a karra leadott kérvényen a Rektori hivatal jóváhagyásának is szerepelnie kell. Ebben az esetben, tanulmányainak újrakezdésekor, a következő egyetemi tanévtől a hallgató megtarthatja a felvételikor elnyert státusát (tandíjmentes/tandíjas hely).